Online teslim: Ticari sırlar MİT denetiminde
Online teslim: Ticari sırlar MİT denetiminde
Bu twitlere üç yıl hapis
Bu twitlere üç yıl hapis
Arınç’tan dördüncü dönem sinyali
Arınç’tan dördüncü dönem sinyali
'Paralel' markası için 2 tescil başvurusu
'Paralel' markası için 2 tescil başvurusu
HABERLER>GENEL
25 Kasım 2013 Pazartesi - 08:45

Başbakan Erdoğan'ın sarayları

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bin odalı Başbakanlık binasının kaba inşaatı bitti Boğaz manzaralı Vahdettin Köşkü ise gizlice yıkılıp, Erdoğan için yenilendi...

Başbakan Erdoğan ın sarayları

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bin odalı Başbakanlık binasının kaba inşaatı bitti Boğaz manzaralı Vahdettin Köşkü ise gizlice yıkılıp, Erdoğan için yenilendi...

An­ka­ra­’da Ata­türk Or­man Çift­li­ği (AOÇ) ara­zi­si için­de Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı yı­kıl­dı. 150 dö­nüm­lük araziye 2 yıl ön­ce Baş­ba­kan­lık ye­ni bi­na­sı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. 3 ay­rı blok­tan olu­şan ve ka­ba ina­atı bit­mek üze­re olan bi­na için bin­ler­ce ağaç kat­le­dil­di. Baş­ba­kan, yar­dım­cı­la­rı, da­nış­man­la­rı ve tüm ida­ri bi­rim­ çalışanları bin oda­lık dev­a­sa bi­na­da ça­lı­şa­cak. Baş­lan­gıç­ta bi­na için 300 mil­yon li­ra­lık bir büt­çe ön­gö­rü­lü­yor­du. Har­ca­ma­lar 650 mil­yon li­ra­yı bul­du. 2014’e ye­tiş­ti­ri­le­cek bi­na­nın hiz­me­te gir­di­ğin­de ma­li­ye­tin 1 mil­yar li­ra­ya yak­laş­ma­sı bek­le­ni­yor.

Eksi 2. kata acil durum merkezi

Sel­çuk­lu mi­ma­ri­sin­den esin­le­nen bi­na­ya Başbakan özel bir tünelden girecek. Bi­na­da per­so­nel ve zi­ya­ret­çi gi­ri­şi ay­rı ay­rı ola­cak. Kam­pü­sün et­ra­fı du­var­lar­la çev­ri­le­cek. Tüm çev­re özel ka­me­ra­lar­la iz­le­ne­cek. Ba­zı bi­rim­le­re gi­riş, par­mak izi ve göz re­ti­nası oku­tmay­la ger­çek­le­şe­cek. Bi­na­nın ek­si ikin­ci ka­tın­da ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re Ha­re­kat Mer­ke­zi ku­rul­du. Do­ğal afet ve te­rör gi­bi özel du­rum­lar­da hü­kü­met, burada özel top­lan­tı­lar ya­pa­cak… AO­Ç’­a ya­pıl­an Baş­ba­kan­lık bi­na­sı va­tan­daş­lar­dan tep­ki gör­dü. Baş­kent­li­ler, “A­ta­tür­k’­ün kur­du­ğu çif­tik ve ağaçlar ta­lan edil­di. Es­ki bi­na Baş­ba­ka­n’­a dar mı gel­di­” dedi.

Başbakan trafiğe takılmayacak

Baş­ba­kan, İs­tan­bu­l’­da bu­lun­du­ğu sı­ra­lar­da Dol­ma­bah­çe­’de­ki Baş­ba­kan­lık Ça­lış­ma Ofi­si­’n­de iş­le­ri­ni yü­rü­tü­yor. As­ya Ya­ka­sı­’n­da otu­ran Er­do­ğan, Av­ru­pa Ya­ka­sı­’ na zor ge­çi­yor­du. Baş­ba­ka­n’­ın çek­ti­ği tra­fik çi­le­si­ne he­men ça­re bu­lun­du. Çen­gel­kö­y’­de­ki Bo­ğaz man­za­ra­lı ta­ri­hi Vah­det­tin Köş­kü, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a ça­lış­ma ofi­si ola­cak. Geç­ti­ği­miz ay­lar­da baş­la­yan köş­kü ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı giz­li­ce yü­rü­tü­lü­yor. 50 bin met­re­ka­re or­man ala­nı için­de bu­lu­nan ara­zi­nin mev­cut imar­lı kıs­mı 10 bin met­re­ka­re iken 30 bin met­rekare­ye çık­tı. Ara­zi için­de bu­lu­nan ağaçlar in­şa­at yü­zün­den ta­lan edil­di. Çen­gel­köy Me­zar­lı­ğı­’n­da yer yer çök­me­le­re ne­den olan in­şa­ata 15 met­relik gü­ven­lik du­va­rı örül­dü.

Diğer köşkler de yenileniyor

Son Os­man­lı Pa­di­şa­hı Vah­det­ti­n’­in tah­ta geç­me­den ön­ce ya­şa­dı­ğı Vah­det­tin Köş­kü­’nün bu­lun­du­ğu ko­ru için­de Kö­çe­oğ­lu Köş­kü, Ka­dın Efen­di Köş­kü, ağa­lar da­ire­si, bah­çı­van evi, li­mon­luk, ha­vuz, ka­me­ri­ye gi­bi birçok bö­lüm de yer alı­yor. Buraların ise devlet konukevi olacağı öğrenildi. SİT ala­nı olarak ge­çen ara­zi, 1984’te ko­run­ma­sı ge­rek­li ta­şın­maz kül­tür var­lı­ğı ola­rak tes­cil­len­di. 2011’de ise Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı İs­tan­bul 6 Nu­ma­ra­lı Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Böl­ge Ku­ru­lu, ta­ri­hi ya­pı­la­rın yı­kı­lıp as­lı­na uy­gun ola­rak ye­ni­den in­şa edil­me­si­ne ka­rar ver­di.

Soru önergesine yanıt yok

Bu ka­rar Vah­det­tin Köş­kü­’nün yı­kı­la­bil­me­si­nin de önü­nü aç­tı. Ka­ra­rın ar­dın­dan ta­ri­hi köş­kün ara­zi­si­nin et­ra­fı uzun set­ler­le per­de­len­di. Baş­ba­kan için köş­kü ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı. Ga­rip olan, ba­sit bir in­şa­at ala­nın­da da­hi bir ta­be­la­da, ruh­sat ta­ri­hi, ya­pı­lan işin be­de­li, han­gi ku­rum ta­ra­fın­dan ve ki­me iha­le edil­di­ği ya­zar. An­cak köş­kün in­şa­atıy­la il­gi­li hiç­bir bil­gi yok. CHP’li vekil Umut Oran, köş­kün kul­la­nı­mıy­la il­gi­li ocak ayında so­ru öner­ge­si vermişti. Baş­ba­kan veya AK­P’­den ya­nıt gel­me­di.

Erdoğan’ın sevdiği Selçuklu mimarisi 

AOÇ ara­zi­si­ne Sel­çuk­lu mi­ma­ri­siy­le Baş­ba­kan­lık bi­na­sı ya­pı­lı­yor. 2014 ya­zın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ne ye­tiş­ti­ril­me­si bek­le­nen bi­na 3 ay­rı blok­tan olu­şu­yor. Blok­lar ara­sın­da bi­le 100 met­re me­sa­fe var. 150 dö­nüm­lük yer kap­la­yan bin oda­lı bi­na­da 2 bin per­so­ne­lin ça­lış­ma­sı plan­la­nı­yor. Bi­na­nın ek­si ikin­ci ka­tın­da ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re Ha­re­kat Mer­ke­zi ku­rul­du. Do­ğal afet­te ve te­rör gi­bi olay­lar­da top­lan­tı­lar bu özel mer­kez­de ya­pı­la­cak. Dış cep­he­sin­de tra­ver­ten ta­şı kul­la­nı­lan Baş­ba­kan­lık Bi­na­sı, 1 milyar li­ra­ya mal ola­cak.

Köşkün soğan başlı kubbesini de yıktılar 

As­ya Ya­ka­sı­’n­da bu­lu­nan Çen­gel­kö­y’­de­ki Vah­det­tin Köş­kü­’ne ait 50 bin met­re­ka­re or­man ala­nı Baş­ba­kan­lık Ofi­si için ta­lan ol­du. Ko­ru­luk için­de­ki fıs­tık ağaç­la­rı bir bir ke­sil­di. Giz­li­ce yü­rü­tü­len köş­k­te­ki re­storasyon ve in­şa­at bit­mek üze­re… So­ğan baş­lı kub­be­siy­le ta­nı­nan ta­ri­hi Vah­det­tin Köş­kü bam­baş­ka bir görüntüye büründü. 150 mil­yon li­ra har­can­dı­ğı id­di­a edi­len in­şa­ata gü­ven­lik açı­sın­dan 15 met­re­ yükseklikte be­ton du­var örül­dü. Ye­rin al­tı­na da 5 kat inil­di­ği öğ­re­nil­di. Va­tan­da­şın tep­ki gös­ter­di­ği ça­lış­ma­lar bit­ti­ğin­de tra­fik tek yön aka­cak.

Hande Zeyrek/Sözcü

YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Böceği buldu başa geçti
Başbakanlık’taki ‘böceği’ bulan Aktepe, MİT’i koordine edecek birimin başında
Bilal Erdoğan yeni bir vakıf kurdu
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan yeni bir vakıf kurdu.
Başbakan Erdoğan, Ali'sine kavuştu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ali Tahir ismi verilen bir torunu dünyaya geldi.
 
Üniversitede seks skandalının kayıtları çıktı!
Hakkari Üniversitesi’ndeki seks skandalıyla ilgili kayıtlar ortaya çıktı
'Hocaların hocası' da dolandırıcılara kandı
Ünlü deprem profesörü Halit Demir dolandırıcıların tuzağına düştü. Etiler'deki ...
Garipoğlu'nun annesi ilk kez böyle görüntülendi
Cem Garipoğlu'nun "suçluyu kayırmak" tan 3 yıl hapse mahkûm edilen annesini, ...
 
Hayrünnisa Gül: Özgürlüğüme düşkünüm
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, ''İnsanlara 'bu şöyle ...
Füzede Çin resti teklif yeniletti
Türkiye’nin Çin ile görüşmelere başlaması sonuç verdi. ABD’li şirket ile ...
51 şehir Bütünşehir oluyor: İşte o iller
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Bartın ile birlikte toplam ...
 
Erol  Demirbaş ve Şenol Demirbaş’tan İzmir’e dev yatırım
İŞ DÜNYASI
Erol Demirbaş ve Şenol Demirbaş’tan İzmir’e dev yatırım
Es Group patronu Erol Demirbaş İzmir'de yeni yatırım
İŞ DÜNYASI
Es Group patronu Erol Demirbaş İzmir'de yeni yatırım
Özbaş Dış Ticaret 5 milyon TL yatırım aldı
GENEL
Özbaş Dış Ticaret 5 milyon TL yatırım aldı
İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 19 sınırına dayandı
FİNANS
İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 19 sınırına dayandı
Malpas Hotel kaynıyor, çalışanlar iş bıraktı
GENEL
Malpas Hotel kaynıyor, çalışanlar iş bıraktı
Menderes'in hatırasına otel inşaatında son durum
EKONOMİ
Menderes'in hatırasına otel inşaatında son durum
Ülker'e Rekabet'ten kötü haber.....
İŞ DÜNYASI
Ülker'e Rekabet'ten kötü haber.....
Eyvah; dört ayda valizlerle 6.2 milyar dolar kaçırılmış!
FİNANS
Eyvah; dört ayda valizlerle 6.2 milyar dolar kaçırılmış!
Zeytinlik tartışmasının altından hangi büyük grubun arazisi çıktı?
İŞ DÜNYASI
Zeytinlik tartışmasının altından hangi büyük grubun arazisi çıktı?
‘Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz’
EKONOMİ
‘Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz’
Ana Sayfa Ekonomi İş Dünyası Gündem Finans Dünya Medya Spor Magazin
KünyeHakkımızda KünyeKünye İleti�Yimİleti�Yim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva