Online teslim: Ticari sırlar MİT denetiminde
Online teslim: Ticari sırlar MİT denetiminde
Bu twitlere üç yıl hapis
Bu twitlere üç yıl hapis
Arınç’tan dördüncü dönem sinyali
Arınç’tan dördüncü dönem sinyali
'Paralel' markası için 2 tescil başvurusu
'Paralel' markası için 2 tescil başvurusu
HABERLER>İŞTE GÜNDEM
4 Şubat 2014 Salı - 07:47

İşadamlarının yüzde 10 itirafı

İşadamlarının komisyonla ihale alması kayıtlara girdi. Bakanla görüşen bir işadamı, arkadaşına ilginç itirafta bulunuyor..

İşadamlarının yüzde 10 itirafı

Bakanla görüşen bir işadamı, telefonda konuştuğu arkadaşına, yüzde 10’la ihale kopardığını söylüyor

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre 25 Ara­lı­k’­ta­ki ikin­ci rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da, mah­ke­me ka­ra­rıy­la ya­pı­lan din­le­me­le­rin ka­yıt­la­rı in­ter­ne­te sız­dı… Bu­na gö­re; dev­let­ten iha­le al­ma­nın yo­lu, ba­zı üst dü­zey isim­le­re iha­le­nin yüz­de 10’u ka­dar pa­ra da­ğıt­mak­tan ge­çi­yor…

Örneğin o ka­yıt­la­rın bi­ri, 3’ün­cü yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da adı ge­çen dö­ne­min ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­la il­gi­li. İşa­da­mı Meh­met Cen­giz, di­ğer işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu­’y­la te­le­fon­da gö­rü­şü­yor. Dö­ne­min ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­yi an­la­tı­yor.

Cen­giz, te­le­fon­da­ki ar­ka­da­şı­na, “Sa­bi­ha Gök­çen işi­ni hal­let­tim. Ama yüz­de 10’la…” di­yor. Ar­dın­dan, “Sı­ra­da 4’lük (4 mil­yar do­lar­lık) bir iş var. Bun­la­ra ça­lı­şın ta­li­ma­tı ve­ril­di­” di­ye ek­li­yor. Ko­loğ­lu da, se­vin­ci­ni di­le ge­ti­ri­yor. Hep­si dos­ya­da var…

‘Sabiha Gökçen işini yüzde 10’a hallettik’

Sabah-atv’nin satışıyla ilgili sızdırılan belgeler dudak uçuklattı. İşadamı Mehmet Cengiz, dönemin bakanı Yıldırım’la yaptığı görüşmeyi böyle anlattı

Gö­rev­den alı­nan Sav­cı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın yü­rüt­tü­ğü 25 Ara­lı­k’­ta pat­la­yan yol­suz­luk skan­da­lı­nın bo­yu­tu şe­kil­len­me­ye baş­la­dı. İs­tan­bul 3 No’­lu Ha­kim­li­ği ta­ra­fın­dan ve­ri­len izin­le yü­rü­tü­len tek­nik ta­kip ka­yıt­la­rı ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len me­tin­ler in­ter­ne­te sız­dı­rıl­dı. Ka­yıt­lar­da, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­a ya­kın işa­dam­la­rı­nın Sa­bah-at­v’­yi sa­tın al­mak için “pa­ra ha­vu­zu­nu na­sıl oluş­tur­duk­la­rı­na iliş­ki­n” id­di­alar ve bil­gi­ler yer al­dı. Ka­yıt­la­rın en çar­pı­cı bö­lü­mü­nü, işa­da­mı Meh­met Cen­gi­z’­in, “Ha­vuz için ge­re­ken mil­yon do­lar­lar top­lan­dık­tan son­ra­” Ulaş­tır­ma es­ki Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­den son­ra ya­kın çev­re­si­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­lar oluş­tur­du.

Kı­yı­’da bu­luş­ma

Ka­yıt­lar­la il­gi­li in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan id­di­ala­ra gö­re, Bi­na­li Yıl­dı­rım ile 14 Ka­sım 2013 gü­nü İs­tan­bu­l’­da Kı­yı Em­ni­ye­ti Sos­yal Te­sis­le­ri­’n­de gö­rü­şen Cen­giz, “es­ki ba­kan ile ge­ce sa­at 23.00’e ka­dar ele al­dık­la­rı­” ko­nu­yu er­te­si gün sa­at 13.25’te, bir­çok pro­je­de or­tak­lık yap­tı­ğı işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu­’na an­la­tı­yor. Meh­met Cen­giz, Ko­loğ­lu­’na, “be­ye­fen­di­” de­di­ği Ba­kan Yıl­dı­rım ile ge­ce sa­at 23.00’e ka­dar otur­du­ğu­nu ve “Sa­bi­ha Gök­çen işi­ni hal­let­ti­ği­ni­” kay­de­di­yor ve cüm­le­si­ni, “A­ma yüz­de 10” di­ye ta­mam­lı­yor. “Hal­le­di­le­n” ko­nu­nun, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’ na ikin­ci pist in­şa­atı iha­le­si ol­du­ğu öne sü­rü­lü­yor. Ka­yıt­lar­da­ki id­di­aya gö­re, Meh­met Cen­giz, bu gö­rüş­me­de Ko­loğ­lu­’ na, “sı­ra­da 4’lük bir iş” ol­du­ğu­nu ve ken­di­si­ne “Bun­la­ra bir ça­lı­şı­n” ta­li­ma­tı ve­ril­di­ği­ni be­lir­ti­yor.

Ak­şam çok gü­zel geç­ti…

Meh­met Cen­giz, Ba­kan Yıl­dı­rım ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­yi ay­nı gün (15 Ka­sım 2013) sa­at 14.48’de işa­da­mı Ni­hat Öz­de­mi­r’­e de an­la­tı­yor. İn­ter­ne­te sı­zan id­di­ala­ra gö­re Cen­giz, Öz­de­mi­r’­e, “Val­la ak­şam çok gü­zel geç­ti. 23.00’e ka­dar otur­duk, ko­nuş­tuk her şe­yi­” di­yor. Öz­de­mir, “Baş­ba­kan­la mı­” di­ye so­run­ca, Cen­giz, “Yok yok ba­kan­la­” ce­va­bı­nı ve­ri­yor. Meh­met Cen­giz, gö­rüş­me­nin de­va­mın­da ise Öz­de­mi­r’­e, “a­ra­la­rın­da ko­nuş­tuk­la­rı işi, bağ­la­dı­ğı­nı­” söy­lü­yor. Sı­ra­da­ki iş için, “Şim­di 4 ci­va­rın­da bir iş­le­ri var. On­la­rı bir be­ra­ber ça­lı­şa­ca­ğız. Kim ne olur, ne gi­de­r” bil­gi­si­ni ak­ta­rı­yor. Öz­de­mir, işin bo­yu­tun öğ­ren­mek için “4 tril­yon mu­” di­ye so­ru­yor. Cen­giz, “Yok yok do­la­r” kar­şı­lı­ğı­nı ve­rin­ce, Öz­de­mir, “4 mil­yar do­lar eve­t” di­ye onay­lı­yor. Ha­kim iz­niy­le ya­pı­lan ka­yıt­la­rın bun­dan son­ra­ki bö­lü­mü ise şöy­le ge­li­şi­yor. Ön­ce Meh­met Cen­giz, “Ak­şam işi bi­tir­dim ama on, on” açık­la­ma­sı­nı ya­pı­yor. Öz­de­mir, “Yüz­de mi, top­lam mı­” di­ye so­run­ca, “O yüz­de…” ce­va­bı­nı alı­yor ve “Ta­mam abi pe­ki­” di­ye­rek onay­lı­yor.

Ağ­zı ku­lak­la­rı­na va­rı­yor

İn­ter­net­te­ki id­di­aya gö­re, Meh­met Cen­giz, ay­nı gün sa­at 17.48’de işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu ile bir kez da­ha gö­rü­şü­yor. Cen­giz, gö­rüş­me­de sö­ze, “Bak kar­de­şin na­sıl ça­lı­şı­yor, yer al­tın­da­n” di­ye baş­lı­yor. Ko­loğ­lu, “Bi­li­yo­rum abi, ayıp edi­yor­sun. Ni­hat (Öz­de­mir) Be­y’­in ağ­zı ku­lak­la­rı­na va­rı­yor ya­ni­” kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor. Meh­met Cen­giz de, “Biz uğ­raş­tık mı, kar­deş­le­ri­miz için uğ­ra­şı­rız. Yal­nız ken­di­mi­ze, hep ba­na de­ğil. Sen da­ha gö­re­cek­si­n” di­ye övü­nü­yor. Ko­loğ­lu, “A­bi hiç on­da me­rak et­mi­yo­rum, ben emi­ni­m” di­ye­rek gü­ve­ni­ni ifa­de edi­yor. Cen­giz, gö­rüş­me­nin de­va­mın­da, “Ben ak­şam ge­li­rim. Biz üçü­müz ar­tık, ha­ni ki­li­se­ye ne ni­ka­hı yap­mış­tık Ka­to­li­k” di­ye so­ru­yor, Ko­loğ­lu da, “Ka­to­lik, Ka­to­lik ay­nen öy­le” kar­şı­lı­ğı­nı ve­ri­yor.

Meh­met Cen­gi­z’­in, se­vin­ci­ni, “Bu mil­le­tin a.. ko­ya­ca­ğız, sen me­rak et­me­” cüm­le­siy­le gös­ter­di­ği öne sü­rü­lü­yor. Ha­vu­za pa­ra ko­yan işa­dam­la­rı­na ve­ri­le­ce­ği öne sü­rü­len iha­le­le­rin ara­sın­da Hız­lı Tren Hat­tı­’nın Ve­zir­han-İnö­nü bö­lü­mü, T26 tü­ne­li, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’na ikin­ci pist in­şa­atı, Er­zin­can- Mar­din-Diyarbakır De­mir­yo­lu Pro­je­si ol­du­ğu id­di­a edi­li­yor.

Büyük ihalelerde talih hep bu üçlüye güldü…

TEKNİK takip dökümlerinde adı geçen işadamları Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir ve Celal Koloğlu, son 5 yıldır yapılan ihalelere damga vurdu. Milyon dolarlık ihalelerde talih hep bu ‘üçlü’ye güldü.

 Havalimanından, elektriğe

 Havalimanı bu ‘üçlü’ye gitti… Milyar dolarlık ihalelerde ‘üçlü’ler hep öne çıktı… 3. havalimanı, BEDAŞ, Yusufeli Barajı gibi büyük bedelli tüm ihaleleri alarak ihalelerin ‘üçlü’sü oldular. Yine tapelerde adı sıklıkla geçen İbrahim Çeçen’in holdingi 3. köprü, Ordu ve Kütahya havalimanı ihaleleri ile öne çıktı.
İşte ‘ihalelerin üçlüsü’ olarak tanınan Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir ve Celal Koloğlu’nun son yıllarda, ortaklaşa girip kazandıkları bazı ihaleler:

Uludağ Elektrik Dağıtım 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ

Yusuf eli Barajı

YORUMLAR
 Onay bekleyen 1yorum var.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Dinozorların yüzüne haykırmak için 17 yıl bekledim
TÜSİAD’daki konuşmasıyla gündeme damga vuran İshak Alaton, “Üyelikten ...
TÜSİAD neden olağanüstü toplandı?
TÜSİAD, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetle gerilen ilişkilerin ...
“Derin İhlas” kavgası
İhlas Holding’te, holdingin kurucusu Enver Ören’in hayatını kaybetmesinin ...
 
Koç sözünü tuttu, Cizre için imzayı attı
Cizre'ye 5 yıldızlı Divan Oteli sözü veren Mustafa Koç, ilk imzayı attı.
Hangi işadamları ifadeye çağrılmış?
Yeni Başsavcı Hadi Salihoğlu, yolsuzluk operasyonunu başlatan savcılar ...
Aydın Hamoğlu: Abim Romanya’ya kaçacak
Ahmet Hamoğlu, işletmecisi olduğu Kız Kulesi’ne gelen hacizlerle haber ...
 
Rahmi Koç: Yatırım yapan zaten risk alır
Rahmi Koç, “Türkiye’de herhangi bir risk yok, yatırım yapan riski alır ...
Krom tesisi için İstanbul’da 400 daire sattı
Necati Kurmel, 100 milyon dolar yatırımla kurduğu Türkiye’nin en büyük ...
Koç'un damadına büyük şok!
SPK, Karsan Başkanı İnan Kıraç ve yardımcısı Jan Nahum ile Klod Nahum ...
 
Erol  Demirbaş ve Şenol Demirbaş’tan İzmir’e dev yatırım
İŞ DÜNYASI
Erol Demirbaş ve Şenol Demirbaş’tan İzmir’e dev yatırım
Es Group patronu Erol Demirbaş İzmir'de yeni yatırım
İŞ DÜNYASI
Es Group patronu Erol Demirbaş İzmir'de yeni yatırım
Özbaş Dış Ticaret 5 milyon TL yatırım aldı
GENEL
Özbaş Dış Ticaret 5 milyon TL yatırım aldı
İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 19 sınırına dayandı
FİNANS
İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 19 sınırına dayandı
Malpas Hotel kaynıyor, çalışanlar iş bıraktı
GENEL
Malpas Hotel kaynıyor, çalışanlar iş bıraktı
Menderes'in hatırasına otel inşaatında son durum
EKONOMİ
Menderes'in hatırasına otel inşaatında son durum
Ülker'e Rekabet'ten kötü haber.....
İŞ DÜNYASI
Ülker'e Rekabet'ten kötü haber.....
Eyvah; dört ayda valizlerle 6.2 milyar dolar kaçırılmış!
FİNANS
Eyvah; dört ayda valizlerle 6.2 milyar dolar kaçırılmış!
Zeytinlik tartışmasının altından hangi büyük grubun arazisi çıktı?
İŞ DÜNYASI
Zeytinlik tartışmasının altından hangi büyük grubun arazisi çıktı?
‘Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz’
EKONOMİ
‘Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz’
Ana Sayfa Ekonomi İş Dünyası Gündem Finans Dünya Medya Spor Magazin
KünyeHakkımızda KünyeKünye İleti�Yimİleti�Yim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva