26 Mayıs 2017 Cuma    Günün tüm haberleri       Son dakika ekle       Künye       İletişim       Reklam       Üyelik   
ANA SAYFA EKONOMİ İŞ DÜNYASI GÜNDEM FİNANS DÜNYA MEDYA SPOR MAGAZİN
İş'te Gündem Google  
 
 
İşte itfaiyedeki rüşvetin şifresi
İşte itfaiyedeki rüşvetin şifresi
 
Son yol­suz­luk dos­ya­sın­da yüz­den faz­la şir­ket, ku­ru­luş ve iş­ye­ri­ne usul­süz ola­rak rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ril­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor.
 
17 Ocak 2014 Cuma 08:24

Yüzden fazla şirket, kuruluş ve işyerine rüşvet karşılığında olumlu rapor verildiğine yönelik soruşturmada polis, savcının emrini yerine getirmedi. Polisin Ankara’dan gelen talimat üzerine operasyondan vazgeçtiği belirtildi. Dosyaya göre çay ocağında alınan rüşvetin şifresi yangın tüpü.

İs­tan­bul İt­fa­iye­si’­ne yö­ne­lik yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı da en­gel­len­di. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ali Cen­giz Ha­cı­os­ma­noğ­lu­’nun bil­gi ve ta­li­ma­tı ile yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma dos­ya­sı ile il­gi­li ope­ras­yon em­ri İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yi­ne ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’n­da  rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da usul­süz ra­por ha­zır­la­dık­la­rı id­di­ala­rı­nın yer al­dı­ğı so­ruş­tur­ma dos­ya­sı ile il­gi­li İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı po­li­se gö­zal­tı em­ri ver­di.

İs­tan­bul Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ope­ras­yon için ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı. An­cak dün sa­ba­ha kar­şı 03.00’te ge­len ta­li­mat üze­ri­ne ope­ras­yon ya­pı­la­ma­dı. So­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’nın Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dü­rü hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Sav­cı­lı­ğın ope­ras­yon em­ri­nin uy­gu­lan­ma­ma­sı ta­li­ma­tı­nın An­ka­ra­’dan gel­di­ği id­di­a edil­di.

RÜŞVETLE OLUMLU RAPOR

 En­gel­le­nen son yol­suz­luk dos­ya­sın­da yüz­den faz­la şir­ket, ku­ru­luş ve iş­ye­ri­ne usul­süz ola­rak rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ril­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor. Şe­be­ke pro­je­le­rin yö­net­me­li­ğe ay­kı­rı ol­du­ğu du­rum­lar­da dev­re­ye gi­ri­yor. Pro­je­le­ri için rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ril­me­si­ni sağ­lı­yor.

 Pro­je bi­ti­min­de yan­gın gü­ven­li­ği de­ne­ti­mi­ne uy­ma­dı­ğı an­la­şı­lan ya­pı­la­ra rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ha­zır­lı­yor. Si­gor­ta­lı iş­yer­le­rin­de çı­kan yan­gın son­ra­sın­da ise rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da ger­çe­ğe ay­kı­rı ola­rak ra­por dü­zen­li­yor. Tüm şart­la­rı ta­şı­yan ba­zı iş­ye­ri sa­hip­le­ri bas­kıy­la rüş­vet ver­me­ye zor­la­nı­yor.

 So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ör­güt men­sup­la­rı­nın or­ga­ni­ze bir ya­pı ha­lin­de ha­re­ket et­tik­le­ri, te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ğin­den şüp­he­len­ilen ör­güt men­sup­la­rı­nın rüş­vet ve pa­ra ye­ri­ne “ek­mek, yan­gın tü­pü, ema­ne­t” şek­lin­de şif­re­li ifa­de­ler kul­lan­dık­la­rı, rüş­vet tes­li­mat­la­rı­nın İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı bi­na­sı­nın ar­ka­sın­da bu­lu­nan çay oca­ğın­da kim­se­nin bu­lun­ma­dı­ğı za­man­lar­da ger­çek­leş­ti­ği tes­pit edil­di.

PHOTOSHOP RESİMLER

İd­di­aya gö­re şüp­he­li­ler it­fa­iye içe­ri­sin­de bu­lu­nan ör­güt üye­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ek­sik iş­lem­le­ri ve olum­suz ra­por ala­bi­le­cek şa­hıs­la­rın baş­vu­ru­la­rı­nı ta­kip edi­yor ve bu şa­hıs­la­rı ken­di adam­la­rı­na yön­len­di­ri­yor. Yön­len­dir­me iş­le­mi­ni ya­pan Y.A. ve O.E’nin bu iş­lem kar­şı­lı­ğın­da ör­güt yö­ne­ti­ci­le­rin­den pay al­dık­la­rı id­di­a edi­li­yor.

 Yan­gın­dan ko­run­ma­ya uy­gun ol­ma­yan ve pro­je­ye ay­kı­rı ha­re­ket eden iş­yer­le­ri­ne de­ne­ti­me gi­den per­so­nel rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ri­yor.  Ba­zı iş­yer­le­ri­nin olum­suz ra­por ala­cak­ken dos­ya­la­rın­da bu­lu­nan bi­na­ya ait ger­çek re­sim­le­rin ye­ri­ne suç ör­gü­tün­ce ha­zır­la­nan pho­tos­hop re­sim­le­rin ek­le­ne­rek olum­lu ra­por ve­ril­di­ği öne sü­rü­lü­yor.

KAZANÇ PAYLAŞILIYOR

 Li­der­li­ği­ni Des­tek Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü­’n­de gö­rev­li N.B.’nin ve S.Y.’nin yap­tı­ğı ör­güt, ku­rum ça­lı­şan­la­rı ve iş ta­kip­çi­li­ği ya­pan şa­hıs­lar­dan olu­şu­yor. Şir­ket­le­rin ça­lış­ma ruh­sa­tı çı­ka­ra­bil­mek ama­cıy­la ih­ti­yaç duy­duk­la­rı yan­gın­dan ko­run­ma­ya uy­gun­luk ra­po­ru­nu rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da ha­zır­la­yan ör­güt, bu amaç­la ku­rum ça­lı­şa­nı S.Y.’ye ait LKS MYSS ve emek­li it­fa­iye şe­fi N.K.’ye ait K. Y.G.S isim­li şir­ke­ti kul­lan­mış.

Ör­güt ta­ra­fın­dan ra­por al­ma­la­rı ama­cıy­la bu şir­ket­le­re yön­len­di­ri­len iş ye­ri sa­hip­le­rin­den ek­sik­lik­le­ri kar­şı­lı­ğın­da fa­hiş mik­tar­lar alı­nı­yor. Ay­rı­ca ra­por al­ma­ya ta­ma­men uy­gun­suz olan iş­yer­le­ri­ne suç ör­gü­tü ta­ra­fın­dan du­var ye­ri­ne al­çı­pan, sa­bit mer­di­ven ye­ri­ne açı­lır ka­pa­nır mer­di­ven te­min edi­le­rek olum­lu ra­por al­ma­la­rı­nın yo­lu açıl­dı­ğı id­di­a edi­li­yor. Yi­ne bu şir­ket­le­rin ka­zan­cı­nın suç ör­gü­tü üye­le­ri ara­sın­da pay­la­şıl­dı­ğı da so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da tes­pit edil­di­ği id­di­a edi­li­yor.

O yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti

 Yakın zamanda İstanbul’da gerçekleşen bazı yangınların teknik incelemesinde yeterli yangın önlemlerinin alınmadığı ve teknik şartların yerine getirilmediği anlaşıldı.

İşte o yangın olayları:

 *11 kişinin hayatını kaybettiği Esenyurt’ta AVM inşaatında çalışan işçilerin kaldığı çadır barakada çıkan yangın

 *1 kişinin yaralandığı ve 60 işyerinin yanma tehlikesi yaşadığı Zeytinburnu Akın Tekstil’de meydana gelen yangın

 *2 kişinin öldüğü, Esenler’de internet kafede çıkan yangın

 *2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı Tuzla Boya ve Kimyevi madde fabrikasında meydana gelen yangın.

Erkan Acar/Bugün


Bu haber 779 defa okunmuştur.

  Yorumlar Toplam 0 yorum var.   

Bu haber henüz yorumlanmamış...

 
   Yorum Ekle

Yorumcuların dikkatine:
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.

Neleri kabul ediyorum:
• IP adresimin kaydedileceğini,
• Adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını,
• Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu,
• Yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini,

bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Adınız:
Yorumunuz (En fazla 500 karakter):
Kalan Karakter:
  Bu kategorideki diğer haberler


İtfaiyedeki yolsuzluğa dokunulmazlık

Emniyette bir gecede 500 tayin

Bilal Erdoğan'ın da ses kaydı yayınlandı
»  Ses kaydı kirli kaset odaklarını deşifre etti
»  Gülen'in avukatından suç duyurusu
»  Mersin'de 29 kişi mahkemeye sevk edildi
»  Zekeriya Öz’den, Başbakan için suç duyurusu
»  Bakan Bozdağ: Biz de hata yaptık
»  Cem Uzan 'Kumpas' da iddialı, Çiçek’e faks çekti
»  İşte gizlenen Uludere istihbaratı
»  Öz'ün Fatura Timi, Ağaoğlu'ndan ne istedi?
»  2. dalga sır perdesi oldu
»  Firari bacanağın referansı ABD ordusu
»  İzmir'de skandal! Savcılık polise soruşturma açtı
»  Yargıda tek adam dönemi
»  Flaş karar: 16 ilin emniyet müdürü değişti
»  Savcı Öz sanki Evliya Çelebi: 2 yılda 36 gezi
»  Son dalga İzmir'i vurdu! 25 kişi gözaltında
»  Skandal! Operasyona giden dönmüyor
»  İzmir‘de 25 gözaltı
»  Emniyet'te dev operasyon: 600 polisin yeri değişti!
»  Zekeriya Öz'ün beş yıldızlı tatilinin belgeleri
»  ‘Bana da kumpas kurdular’
»  80 Bin Liralık otel masrafını kim ödedi?
 
  Yazarlar
Şükrü Kızılot

Sosyal güvenlik 2007’de de kara delik
 
Reha Muhtar

Medya-Siyaset-Ticaret
 
Yılmaz Özdil

Al sancak Alsancak'ta
 
Mahmut Övür

'Vahşi milliyetçilik yükseliyor'
 
Cengiz Çandar

Hrant’ın katili Ogün olmayabilir mi?
 
Soner Yalçın

Demokrat Parti’nin ’balans ayarı’
 
Mehmet Altan

Biraz daha gayret...
 
Yavuz Donat

"Cumhur" ne diyor?
 
Hasan Cemal

Çankaya, TÜSİAD, Baykal!
 
Mehmet Barlas

Sadece "Terörle mücadele" gündemli bir siyaset olamaz...
 
Yalçın Doğan

Dünyada en iyi korunan kişi
 
Hurşit Güneş

Gordon Brown ile Tayyip Erdoğan farkı
 
Salih Neftçi

TCMB ve faizler... Ve ‘kaz’
 
İsmail Küçükkaya

Türkiye'nin radikalleşmesi
 
Metin Münir

Hey çocuklar! Ben rap’çi oldum!
 
Bekir Çoşkun

İzmir’de deli dalgalar...
 
Prof. Dr. Aydın Ayaydın

Ülker, Petkim ihalesinde Efes'le birlikte ter dökecek
 
Meliha Okur

Irak'ta Saddam yönetimin devrilmesinin nedeni...
 
Şamil Tayyar

İspatlamazsan şerefsizsin
 
Engin Ardıç

Atatürk üşümez, acıkmaz, yorulmaz
 
Can Dündar

Anadolu’da seks patlaması
 
Güler Kömürcü

Yeni şifre; Suryoyo
 
Serhan Ada

Karadikenin cinsiyeti
 
Emin Çölaşan

Sözcü’nün kitabı ikinci bölüm
 
Sami Kohen

Özür krizi
 
Ali Saydam

Kim olursan ol, yine de ölç!
 
Deniz Gökçe

Meğer Çin'in de kamu borcu çok büyükmüş
 
Şelale Kadak

Kazanan bir takımı değiştirmek aptallık olurdu!
 
Mehmet Ali Birand

Barzani bizi neden bu kadar sinirlendiriyor?
 
Fatih Altaylı

Yayına devam
 
Ergun Babahan

Vatan haini
 
Oktay Ekşi

Gül’ün müjdeleri...
 
Murat Yetkin

MİT'ten 80'inci yılında önemli uyarılar
 
Enis Berberoğlu

Saddam, idamdan 2 gün önce korkudan bayılmış
 
Ahmet Hakan

Her şeyin bedeli var
 
Hıncal Uluç

İş dünyası aslında ne istiyor?..
 
Ahmet Kekeç

Ölçtürün, bakalım ne kadar hainsiniz!
 
Onur Baştürk

Striptizci Aylin e yardım eli
 
Ertuğrul Özkök

Sarmaş dolaş Federasyon Başkanı
 
Serdar Turgut

Penis özgürdür ama kırılgandır
 
  En Popüler Haberler
 
  Hava Durumu
  İstanbul
Cuma Cumartesi  Pazar 
12 / 23 °C 15 / 22 °C 15 / 21 °C
 
 
  Üye Girişi
  Üye Adı :
  Şifre :
 
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 
 
 
ANA SAYFA   |   GÜNÜN TÜM HABERLERİ   |   ARŞİV   |   ZİYARETÇİ DEFTERİ   |   KÜNYE   |   REKLAM   |   İLETİŞİM

İş'te Gündem'nda yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.  Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı İş'te Gündem sorumlu tutulamaz.