Online teslim: Ticari sırlar MİT denetiminde
Online teslim: Ticari sırlar MİT denetiminde
Bu twitlere üç yıl hapis
Bu twitlere üç yıl hapis
Arınç’tan dördüncü dönem sinyali
Arınç’tan dördüncü dönem sinyali
'Paralel' markası için 2 tescil başvurusu
'Paralel' markası için 2 tescil başvurusu
HABERLER>POLİS-ADLİYE
17 Ocak 2014 Cuma - 08:24

İşte itfaiyedeki rüşvetin şifresi

Son yol­suz­luk dos­ya­sın­da yüz­den faz­la şir­ket, ku­ru­luş ve iş­ye­ri­ne usul­süz ola­rak rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ril­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor.

İşte itfaiyedeki rüşvetin şifresi

Yüzden fazla şirket, kuruluş ve işyerine rüşvet karşılığında olumlu rapor verildiğine yönelik soruşturmada polis, savcının emrini yerine getirmedi. Polisin Ankara’dan gelen talimat üzerine operasyondan vazgeçtiği belirtildi. Dosyaya göre çay ocağında alınan rüşvetin şifresi yangın tüpü.

İs­tan­bul İt­fa­iye­si’­ne yö­ne­lik yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı da en­gel­len­di. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ali Cen­giz Ha­cı­os­ma­noğ­lu­’nun bil­gi ve ta­li­ma­tı ile yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma dos­ya­sı ile il­gi­li ope­ras­yon em­ri İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yi­ne ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’n­da  rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da usul­süz ra­por ha­zır­la­dık­la­rı id­di­ala­rı­nın yer al­dı­ğı so­ruş­tur­ma dos­ya­sı ile il­gi­li İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı po­li­se gö­zal­tı em­ri ver­di.

İs­tan­bul Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ope­ras­yon için ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı. An­cak dün sa­ba­ha kar­şı 03.00’te ge­len ta­li­mat üze­ri­ne ope­ras­yon ya­pı­la­ma­dı. So­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’nın Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dü­rü hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Sav­cı­lı­ğın ope­ras­yon em­ri­nin uy­gu­lan­ma­ma­sı ta­li­ma­tı­nın An­ka­ra­’dan gel­di­ği id­di­a edil­di.

RÜŞVETLE OLUMLU RAPOR

 En­gel­le­nen son yol­suz­luk dos­ya­sın­da yüz­den faz­la şir­ket, ku­ru­luş ve iş­ye­ri­ne usul­süz ola­rak rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ril­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor. Şe­be­ke pro­je­le­rin yö­net­me­li­ğe ay­kı­rı ol­du­ğu du­rum­lar­da dev­re­ye gi­ri­yor. Pro­je­le­ri için rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ril­me­si­ni sağ­lı­yor.

 Pro­je bi­ti­min­de yan­gın gü­ven­li­ği de­ne­ti­mi­ne uy­ma­dı­ğı an­la­şı­lan ya­pı­la­ra rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ha­zır­lı­yor. Si­gor­ta­lı iş­yer­le­rin­de çı­kan yan­gın son­ra­sın­da ise rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da ger­çe­ğe ay­kı­rı ola­rak ra­por dü­zen­li­yor. Tüm şart­la­rı ta­şı­yan ba­zı iş­ye­ri sa­hip­le­ri bas­kıy­la rüş­vet ver­me­ye zor­la­nı­yor.

 So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ör­güt men­sup­la­rı­nın or­ga­ni­ze bir ya­pı ha­lin­de ha­re­ket et­tik­le­ri, te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ğin­den şüp­he­len­ilen ör­güt men­sup­la­rı­nın rüş­vet ve pa­ra ye­ri­ne “ek­mek, yan­gın tü­pü, ema­ne­t” şek­lin­de şif­re­li ifa­de­ler kul­lan­dık­la­rı, rüş­vet tes­li­mat­la­rı­nın İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı bi­na­sı­nın ar­ka­sın­da bu­lu­nan çay oca­ğın­da kim­se­nin bu­lun­ma­dı­ğı za­man­lar­da ger­çek­leş­ti­ği tes­pit edil­di.

PHOTOSHOP RESİMLER

İd­di­aya gö­re şüp­he­li­ler it­fa­iye içe­ri­sin­de bu­lu­nan ör­güt üye­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ek­sik iş­lem­le­ri ve olum­suz ra­por ala­bi­le­cek şa­hıs­la­rın baş­vu­ru­la­rı­nı ta­kip edi­yor ve bu şa­hıs­la­rı ken­di adam­la­rı­na yön­len­di­ri­yor. Yön­len­dir­me iş­le­mi­ni ya­pan Y.A. ve O.E’nin bu iş­lem kar­şı­lı­ğın­da ör­güt yö­ne­ti­ci­le­rin­den pay al­dık­la­rı id­di­a edi­li­yor.

 Yan­gın­dan ko­run­ma­ya uy­gun ol­ma­yan ve pro­je­ye ay­kı­rı ha­re­ket eden iş­yer­le­ri­ne de­ne­ti­me gi­den per­so­nel rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da olum­lu ra­por ve­ri­yor.  Ba­zı iş­yer­le­ri­nin olum­suz ra­por ala­cak­ken dos­ya­la­rın­da bu­lu­nan bi­na­ya ait ger­çek re­sim­le­rin ye­ri­ne suç ör­gü­tün­ce ha­zır­la­nan pho­tos­hop re­sim­le­rin ek­le­ne­rek olum­lu ra­por ve­ril­di­ği öne sü­rü­lü­yor.

KAZANÇ PAYLAŞILIYOR

 Li­der­li­ği­ni Des­tek Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü­’n­de gö­rev­li N.B.’nin ve S.Y.’nin yap­tı­ğı ör­güt, ku­rum ça­lı­şan­la­rı ve iş ta­kip­çi­li­ği ya­pan şa­hıs­lar­dan olu­şu­yor. Şir­ket­le­rin ça­lış­ma ruh­sa­tı çı­ka­ra­bil­mek ama­cıy­la ih­ti­yaç duy­duk­la­rı yan­gın­dan ko­run­ma­ya uy­gun­luk ra­po­ru­nu rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da ha­zır­la­yan ör­güt, bu amaç­la ku­rum ça­lı­şa­nı S.Y.’ye ait LKS MYSS ve emek­li it­fa­iye şe­fi N.K.’ye ait K. Y.G.S isim­li şir­ke­ti kul­lan­mış.

Ör­güt ta­ra­fın­dan ra­por al­ma­la­rı ama­cıy­la bu şir­ket­le­re yön­len­di­ri­len iş ye­ri sa­hip­le­rin­den ek­sik­lik­le­ri kar­şı­lı­ğın­da fa­hiş mik­tar­lar alı­nı­yor. Ay­rı­ca ra­por al­ma­ya ta­ma­men uy­gun­suz olan iş­yer­le­ri­ne suç ör­gü­tü ta­ra­fın­dan du­var ye­ri­ne al­çı­pan, sa­bit mer­di­ven ye­ri­ne açı­lır ka­pa­nır mer­di­ven te­min edi­le­rek olum­lu ra­por al­ma­la­rı­nın yo­lu açıl­dı­ğı id­di­a edi­li­yor. Yi­ne bu şir­ket­le­rin ka­zan­cı­nın suç ör­gü­tü üye­le­ri ara­sın­da pay­la­şıl­dı­ğı da so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da tes­pit edil­di­ği id­di­a edi­li­yor.

O yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti

 Yakın zamanda İstanbul’da gerçekleşen bazı yangınların teknik incelemesinde yeterli yangın önlemlerinin alınmadığı ve teknik şartların yerine getirilmediği anlaşıldı.

İşte o yangın olayları:

 *11 kişinin hayatını kaybettiği Esenyurt’ta AVM inşaatında çalışan işçilerin kaldığı çadır barakada çıkan yangın

 *1 kişinin yaralandığı ve 60 işyerinin yanma tehlikesi yaşadığı Zeytinburnu Akın Tekstil’de meydana gelen yangın

 *2 kişinin öldüğü, Esenler’de internet kafede çıkan yangın

 *2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı Tuzla Boya ve Kimyevi madde fabrikasında meydana gelen yangın.

Erkan Acar/Bugün

YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
İtfaiyedeki yolsuzluğa dokunulmazlık
İstanbul İtfaiyesi’ne yönelik üçüncü yolsuzluk dalgası Emniyet tarafından engellendi
Emniyette bir gecede 500 tayin
İçişleri Bakanı Ala’nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bir gecede ...
Bilal Erdoğan'ın da ses kaydı yayınlandı
Yapılması engellenen ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda adı geçen Usame ...
 
Ses kaydı kirli kaset odaklarını deşifre etti
Hocaefendi’nin internete düşen telefon görüşmesi yasa dışı dinleme ve ...
Gülen'in avukatından suç duyurusu
Fethullah Gülen Hocaefendi’ye ait olduğu iddia edilen yasa dışı dinleme ...
Mersin'de 29 kişi mahkemeye sevk edildi
Mersin Adliyesi'ne getirilen ve aralarında 10 gümrük memurunun da bulunduğu ...
 
Zekeriya Öz’den, Başbakan için suç duyurusu
Öz, “22 kez yurtdışına çıktı” diyen Erdoğan’ı “iftira ve yasadışı yollarla ...
Bakan Bozdağ: Biz de hata yaptık
Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu'nda milletvekillerinin HSYK ...
Cem Uzan 'Kumpas' da iddialı, Çiçek’e faks çekti
“Bana ve aileme kumpas kuruldu” diyerek, yeniden yargılanma hakkı isteyen ...
 
Erol  Demirbaş ve Şenol Demirbaş’tan İzmir’e dev yatırım
İŞ DÜNYASI
Erol Demirbaş ve Şenol Demirbaş’tan İzmir’e dev yatırım
Es Group patronu Erol Demirbaş İzmir'de yeni yatırım
İŞ DÜNYASI
Es Group patronu Erol Demirbaş İzmir'de yeni yatırım
Özbaş Dış Ticaret 5 milyon TL yatırım aldı
GENEL
Özbaş Dış Ticaret 5 milyon TL yatırım aldı
İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 19 sınırına dayandı
FİNANS
İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 19 sınırına dayandı
Malpas Hotel kaynıyor, çalışanlar iş bıraktı
GENEL
Malpas Hotel kaynıyor, çalışanlar iş bıraktı
Menderes'in hatırasına otel inşaatında son durum
EKONOMİ
Menderes'in hatırasına otel inşaatında son durum
Ülker'e Rekabet'ten kötü haber.....
İŞ DÜNYASI
Ülker'e Rekabet'ten kötü haber.....
Eyvah; dört ayda valizlerle 6.2 milyar dolar kaçırılmış!
FİNANS
Eyvah; dört ayda valizlerle 6.2 milyar dolar kaçırılmış!
Zeytinlik tartışmasının altından hangi büyük grubun arazisi çıktı?
İŞ DÜNYASI
Zeytinlik tartışmasının altından hangi büyük grubun arazisi çıktı?
‘Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz’
EKONOMİ
‘Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz’
Ana Sayfa Ekonomi İş Dünyası Gündem Finans Dünya Medya Spor Magazin
KünyeHakkımızda KünyeKünye İleti�Yimİleti�Yim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva