Federasyon başkanına şok: Rüşvetin dekontu
Federasyon başkanına şok: Rüşvetin dekontu

18 Kasım 2013 Pazartesi   08:50

Federasyona iş yapan bir firmanın sahibi, Başkan Osman Arslan’ın eşine havale ettiği 12 bin liranın dekontlarını Teftiş Kurulu’na sundu

İşit­me En­gel­li­ler Spor Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı ve AK­P’­den es­ki mil­let­ve­ki­li aday ada­yı olan Os­man Ars­la­n’­ın, rüş­vet al­dı­ğı id­di­a edil­di. Bir fir­ma sa­hi­bi, fe­de­ras­yon­dan ala­cak­la­rı­nı tah­sil ede­bil­mek için Ars­la­n’­ın ka­rı­sı­nın he­sa­bı­na ya­tır­dı­ğı 12 bin liranın mak­bu­zu­nu Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Tef­tiş Ku­ru­lu­’na sun­du.

Tehdit ve şantajla para istedi

Rüş­vet id­di­ala­rı­nın yer al­dı­ğı di­lek­çe­ye gö­re skan­dal şöy­le ger­çek­leş­ti:

 2012 Dün­ya İşit­me En­gel­li­ler Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı­’nın, or­ga­ni­zas­yon hiz­me­ti­ni ve­ren bir fir­ma, ala­cak­la­rı­nın öden­me­si için fe­de­ras­yo­na baş­vur­du. Başkan Ars­lan, öde­me­nin ya­pıl­ma­sı kar­şı­lı­ğı fir­ma­dan çe­şit­li mik­tar­lar­da na­kit pa­ra is­te­di.

Ma­li sı­kın­tı içe­ri­sin­de­ki fir­ma is­te­ni­len pa­ra­la­rı Ars­la­n’­ın eşi­nin he­sa­bı­na ya­tı­rdı. Ancak firmaya yi­ne öde­me ya­pıl­ma­dı. Za­ra­ra uğ­ra­yan fir­ma, Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı­’nı Ba­kan­lı­ğın Tef­tiş Ku­ru­lu­’na şi­ka­yet etti.

 Di­lek­çe­de, “Ö­de­me­le­ri­mi­zi yap­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le Fe­de­ras­yo­n’­dan, teh­dit ve şan­taj­la pa­ra sız­dır­mak ve rüş­vet is­te­mek su­çun­dan ise Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Os­man Ars­la­n’­dan şi­ka­yet­çi­yi­z” de­nil­di.

Asuman Aranca/SözcüSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Federasyon-baskanina-sok-Rusvetin-dekontu/47534