Uyum diye getirildi Avrupa’yı 3’e katladı
Uyum diye getirildi Avrupa’yı 3’e katladı

27 Kasım 2013 Çarşamba   08:16

Tür­ki­ye­’de akar­ya­kıt üze­rin­de yüz­de 60’la­ra va­ran bir ver­gi yü­kü var. Ver­gi yü­kü­nü de KDV ve ÖTV oluş­tu­ru­yor.

KDV ORA­NI DÜ­ŞÜK

AB üye­si ül­ke­ler­de ben­zin, mo­to­rin ve LPG Oto­ga­za uy­gu­la­nan KDV oran­la­rı­nın or­ta­la­ma­sı yandaki tab­lo­da yer alı­yor. Gö­rü­le­ce­ği üze­re Tür­ki­ye­’de akar­ya­kı­ta uy­gu­la­nan KDV ora­nı, ya­ni yüz­de 18’lik oran, AB or­ta­la­ma­sın­dan dü­şük.

 An­cak he­men be­lir­te­lim KDV mat­ra­hı­na ÖTV da­hil edi­lin­ce, di­ğer bir ifa­de ile ÖT­V’­nin KDV’­si ya­ni “ver­gi­nin ver­gi­si­” alı­nın­ca, tah­sil edi­len KDV’­de yük­sel­miş olu­yor.

ÖTV RE­KO­RU TÜR­Kİ­YE­’DE

Tür­ki­ye­’de akar­ya­kıt­tan alı­nan ÖTV tu­tar­la­rı AB or­ta­la­ma­sı­nın üze­rin­de. Her 1000 lit­re­de AB or­ta­la­ma­sı­na gö­re Tür­ki­ye­’de ÖTV tu­ta­rı, “ben­zin­de 1,5 ka­t”, “mo­to­rin­de ise 1,4 ka­t”. LPG oto­gaz için ise fark çok da­ha faz­la. “LP­G’­de tam 2,9 ka­t”.

Tür­ki­ye­’de akar­ya­kıt­tan önem­li bir ge­lir sağ­la­nı­yor. Ver­gi ge­lir­le­ri­nin yak­la­şık “5’te 1’i akar­ya­kıt­tan”.
Ne var ki, Dün­ya­nın hiç­bir ül­ke­sin­de, akar­ya­kıt üze­rin­den alı­nan ver­gi­le­rin tu­ta­rı, “Be­yan­na­me­li ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­si mü­kel­lef­le­ri­nin öde­di­ği ver­gi­yi aş­mı­yo­r”.Sayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Uyum-diye-getirildi-Avrupa-yi-3-e-katladi/47642