Devlerin gözü 10 Milyar Dolarlık pastada
Devlerin gözü 10 Milyar Dolarlık pastada

30 Aralık 2013 Pazartesi   08:00

Yeme-içme sektörünün cirosu 10 milyar dolara dayandı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren dev şirketler bu pastadan pay almak için restoran işine girdi

Res­to­ran iş­let­me­ci­li­ği son yıl­la­rın en göz­de işkol­la­rın­dan. Sektörün cirosu 10 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Fark­lı sek­tör­de­ki dev ya­tı­rım­la­rıy­la ta­nı­dı­ğı­mız işadam­la­rı ar­tık et re­yo­nun­da ve­ya mut­fak­ta poz­lar ve­re­rek, ye­me iç­me sek­tö­rü­ne il­gi­si­ni or­ta­ya ko­yu­yor, ya­tı­rım­la­rı­nı an­la­tı­yor. Fe­rit Şa­henk, Ci­han Ka­mer ve son ola­rak  Şu­le Zor­lu ilk ak­la ge­len isim­ler.

Ka­li­te­yi ar­tı­rı­yor

İs­tan­bul Yi­ye­cek İçe­cek Gru­bu Üst Yö­ne­ti­ci­si Meh­met Gürs, son yıl­lar­da dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye­’de de dı­şa­rı­da ye­me-iç­me alış­kan­lı­ğı­nın art­tı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye­’de bu alış­kan­lı­ğın art­ma­sın­da şe­hir­ler­de ya­şa­yan nü­fu­sun bü­yü­me­si­nin et­ki­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Meh­met Gürs, “Ya­kın za­ma­na ka­dar tüm dün­ya­da yiyecek-içecek sek­törü es­naf­la­rın elin­dey­di. Ön­ce Ame­ri­ka­’dan baş­la­ya­rak bu iş­le­re şir­ket­ler el at­ma­ya baş­la­dı. Bu işin say­gın bir mes­lek ol­du­ğu an­la­şı­lın­ca da ya­tı­rım­cı­lar bu sek­tö­re yö­nel­di­” şeklinde ko­nuş­tu.

Şir­ket­le­rin yi­ye­cek-içe­cek işi­ne el at­ma­sı­nın sek­tö­rü dü­ze­ne sok­tu­ğu­nu ve ka­li­te­yi ar­tır­dı­ğı­nı ifa­de eden Mehmet Gürs, “E­ği­tim­li per­so­nel sa­yı­sı ar­tı­yor. Bu sek­tör adı­na önem­li bir ka­za­nım. Baş­ka sek­tör­ler­den ve fon­lar­dan bu sek­tö­re da­ha çok gi­riş ola­ca­k” diye konuştu.

Restoranda altın buldu!

Altın sektörünün önemli isimlerinden Atasay’ın sahibi Cihan Kamer, Huqqa ve The Market isimli restoranlarıyla yiyecek içecek işine el atanlardan. Onun hedefi tek noktadaki butik bir işletmeyle kalmaktan ziyade, hem yurt içi hem de yurtdışında büyümek. İstanbul’da 3 noktada Huqqa markasıyla yer almak istediğini, Türkiye’de 6, yurtdışında 30 restoran hedeflediklerini belirten Kamer, ilk etapta Ortadoğu ve Asya’ya doğru, daha sonra da Avrupa ve Amerika’ya uzanmayı planladıklarını söylüyor.

Doğuş Grubu halkayı büyütüyor

 Fe­rit Şa­hen­k’­in ba­şın­da bu­lun­du­ğu Do­ğuş Gru­bu da res­to­ran işi­ne el atan önem­li şir­ket­ler­den. Şir­ket, 2012 yı­lın­da ye­me-iç­me sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­ter­mek için D.re­am’­i (Do­ğuş Res­ta­urant En­ter­ta­in­ment and Ma­na­ge­ment) kur­du. Şir­ket, Ki­va, Nusr-Et, Ar­ma­ni Ris­to­ran­te, Go­Mon­go, Do­ors Grup, Azu­mi Grup, GQ Bar ve Mez­za­lu­na mar­ka­la­rıy­la yi­ye­cek içe­cek sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ri­yor. Öte yan­dan, ha­va­yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğı sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren Ali Sa­ban­cı­’nın da res­to­ran iş­let­me­ci­li­ği­ne gi­re­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor.

20 milyon dolar yatırım yaptı

Yeme içme sektörüne uzanan bir diğer el de Şule Zorlu oldu. İtalya’nın ünlü restoran zinciri Eataly’yi Türkiye’ye getiren Şule Zorlu, Zorlu Center’da 8 bin metrekarelik alanda üzerinde 12 restoran ve 2 kafesi bulunan bir gastronomi merkezi açtı. İlk etapta 20 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını kaydeden Zorlu, “ABD ve İtalya’da Eataly restoranlarına gittiğimde Türkler’in de bu konseptle tanışmasını istedim. 2014’te 30 milyon dolar ciro hedefliyoruz” dedi.

Rakamlarla yiyecek içecek sektörü

Müessese sayısı 40 bin
 Personel sayısı 500 bin
 Sektörün cirosu 10 milyar $

Zeynep Ceylan/BugünSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Devlerin-gozu-10-Milyar-Dolarlik-pastada-/47925