Lojman ve sosyal tesisler elde kaldı
Lojman ve sosyal tesisler elde kaldı

14 Ocak 2014 Salı   07:57

Lojman ve sosyal tesis satışında hedefe yaklaşılamadı. 2013 yılında 500 milyon lira değerinde lojman, 60 milyon lira değerinde de sosyal tesis satacağını açıklayan hükümet, sadece 2 milyon liralık satış yapabildi.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ta­li­ma­tıy­la ka­mu­ya ait loj­man ve sos­yal te­sis­le­rin sa­tı­şı­nı hız­lan­dır­ma ka­ra­rı alan eko­no­mi yö­ne­ti­mi ge­çen 1 yıl­da he­def­le­ri­ne ulaş­ma­dı.

Büt­çe­ye ge­lir ya­zıl­dı

Yı­lan hi­ka­ye­si­ne dö­nen loj­man ve sos­yal te­sis sa­tış­la­rın­da bü­yük he­def­le­re rağ­men iler­le­me kay­de­di­le­me­di. Hü­kü­met, 2013 yı­lın­da 500 mil­yon li­ra de­ğe­rin­de loj­man, 60 mil­yon li­ra de­ğe­rin­de de sos­yal te­sis sat­ma he­de­fi be­lir­le­di. Bu bü­yük he­def 2013 yı­lı büt­çe­si­ne ya­zı­la­rak ka­rar­lı­lık gös­te­ril­di.

5 bin loj­man he­de­fi

 An­cak he­def­le­nen ra­kam­la­ra ulaş­mak müm­kün ol­ma­dı. Ka­sım ayı büt­çe ger­çek­leş­me so­nuç­la­rı­na gö­re, loj­man sa­tı­şın­dan top­lam 500 mil­yon li­ra ge­lir el­de edil­me­si plan­la­nır­ken, sa­tış tu­ta­rı sa­de­ce 2 mil­yon li­ra­da kal­dı. Dev­le­tin elin­de­ki her bir loj­ma­nın or­ta­la­ma 100 bin li­ra ol­du­ğu var­sa­yıl­dı­ğın­da dev­let, yak­la­şık 5 bin loj­man sat­ma­yı he­def­ler­ken 20 loj­man sat­mış ol­du.

Sos­yal te­sis­te ‘sı­fır’

Loj­man­lar­la bir­lik­te dev­let me­mur­la­rı­nın kul­lan­dı­ğı baş­ta ta­til kamp­la­rı ol­mak üze­re ka­mu­ya ait sos­yal te­sis­le­rin sa­tı­şı için de büt­çe­ye 60 mil­yon li­ra­lık ge­lir he­de­fi ya­zıl­ma­sı­na kar­şın bir tek te­si­sin da­hi sa­tı­şı ya­pı­la­ma­dı. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, di­ğer ka­mu ku­rum­la­rı­na ör­nek ol­mak için ken­di elin­de­ki te­sis­le­ri ön­ce­lik­le sat­mak is­te­di. Sa­tı­şa ye­ter­li ta­lep gel­me­yin­ce 49 yıl­lı­ğı­na ki­ra­la­ma mo­de­li­ne ge­çil­di. An­cak bu yön­tem­den de so­nuç alı­na­ma­dı.

Arsa ve arazide hedef tutmadı

Lojman ve sosyal tesislerin yanı sıra geçen yılın bütçesine 140 milyon liralık arazi 500 milyon lira değerinde de arsa satışı yapılacağı varsayımıyla toplam 640 milyon lira gelir tahmini yazıldı. Ancak arazi satışı 61,6 milyon lirada, arsa satışı da 212 milyon lirada kaldı.

2B baş ağrıttı

Hü­kü­me­t­in 2013 büt­çe­si­ne yaz­dı­ğı ta­şın­maz sa­tış he­def­le­ri içe­ri­sin­de­ki en bü­yük ka­le­mi oluş­tu­ran 2B ara­zi­le­ri­nin sa­tı­şın­dan da is­te­nen so­nu­ca ula­şı­la­ma­dı. Bü­yük il­gi gö­re­ce­ği var­sa­yı­mıy­la 2B ara­zi sa­tış­la­rın­dan 2013 büt­çe­si­ne 4,1 mil­yar li­ra kay­nak sağ­la­na­ca­ğı he­sa­bı ya­pıl­dı. An­cak bek­le­nen il­gi gel­me­yin­ce 2B sa­tış ge­li­ri 1,3 mil­yar li­ra­da kal­dı. Ma­li­ye Ba­ka­nı Şim­şek, 2B ara­zi­le­ri için baş­vu­ran 604 bin ki­şi­den 310 bi­nin ara­zi­le­ri sa­tın al­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, “2B ara­zi­le­ri çok ba­şı­mı­zı ağ­rıt­tı. Sa­tış­lar­da, ‘Hiç ha­ta ya­pıl­ma­dı­’ de­sem doğ­ru ol­maz ama yi­ne de en adi­la­ne şe­kil­de yap­ma­ya ça­lış­tı­k” de­miş­ti.

Erdoğan Süzer/BugünSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Lojman-ve-sosyal-tesisler-elde-kaldi/48065