TFF başkanı olmamam için vekil yaptılar

5 Şubat 2014 Çarşamba   08:47

İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­kan Şü­kür, BU­GÜN TV’­de ya­yın­la­nan Er­kam Tu­fa­n’­la Ana­liz prog­ra­mın­da is­ti­fa sü­re­ci­ne iliş­kin or­ta­ya atı­lan id­di­alar­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Fut­bo­lu bı­rak­tık­tan son­ra  Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) baş­ka­nı ol­mak is­te­di­ği­ni ve bu yön­de ça­lış­ma­lar yü­rüt­tü­ğü­nü be­lir­ten Hakan Şü­kür, mil­let­ve­ki­li ol­ma sü­re­ci­n­de ya­şa­nan­la­rı şöy­le an­lat­tı:

“Fut­bol Fe­de­ras­yon baş­ka­nı ol­mak gi­bi bir ha­ya­lim var­dı. Baş­ba­ka­n’­a bu dü­şün­ce­mi söy­le­dim. O za­man şi­ke sü­re­ci he­nüz baş­la­ma­mış­tı. Baş­ba­ka­nı­mız ba­na ‘Fut­bol ka­rı­şık. Ora­la­ra da­ha za­man var. Sen bi­zim ya­nı­mı­za gel. Se­ni mil­let­ve­kil­li­ği­ne aday ya­pa­lım. Spor­tif an­lam­da kal­kın­ma plan­la­rı­mız va­r’ de­di. Şa­şır­dım ta­bii bu tek­li­fe. Sa­de­ce ba­na de­ğil İb­ra­him Kut­lu­ay ve be­ni mil­let­ve­ki­li yap­ma­yı dü­şü­nü­yor­lar­dı. ‘Ha­yı­r’ di­ye­me­dim. Be­nim Fe­de­ras­yon baş­ka­nı ol­ma dü­şün­cem­den Gök­sel Gü­müş­da­ğ’­ın ha­be­ri ol­muş.

‘BARUTUMUZ VAR ŞÜKÜR...’

Ta­bi­i Sa­yın Gü­müş­da­ğ’­ın da Fe­de­ras­yon baş­ka­nı ol­ma ha­ya­li, he­de­fi var. Ben de güç­lü bir ada­yım. Aday ol­sam ben de ola­bi­lir­dim. Çev­rem var, ka­ri­ye­rim var. Ben Baş­ba­ka­nı­mız ile bu dü­şün­ce­mi pay­la­şın­ca Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız da muh­te­me­len ai­le için­de pay­la­şı­­yor bu dü­şün­ce­mi. Bu ar­ka­da­şı­mız da du­yu­yor bu­ra­da be­nim dü­şün­ce­mi. Ai­le­den ya. Şi­ke da­va­sı ta­pe­le­rin­de o dö­nem Fut­bol Fe­de­ras­yonu Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner ile gö­rüş­me­sin­de Gü­müş­dağ, ‘Ba­ru­tu­muz var Şü­kür Şü­kür onun ­da yö­nü­nü de­ğiş­tir­dim mil­let­ve­kil­li­ği­ne doğ­ru­’ di­yor. Be­nim Fe­de­ras­yon baş­kan­lı­ğı­mın önü­nü kes­me­yi dü­şü­nü­yor­lar. 26 Şu­ba­t’­ta Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­z be­ni Dol­ma­bah­çe­’ye da­vet et­ti. Biz­zat ken­di­si ara­dı, er­te­si gü­ne de ran­de­vu ver­di. Ça­ğır­dı­ğın­da  içim­den ‘A­ca­ba fe­de­ras­yon baş­kan­lı­ğıy­la il­gi­li bir şey mi ko­nu­şa­ca­ğı­z’ di­ye dü­şün­düm. Ben ora­ya mil­let­ve­kil­li­ği tek­li­fi al­ma­ya git­me­dim, bil­mi­yor­dum. Mil­let­ve­kil­li­ği tek­lif et­ti.”Sayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/TFF-baskani-olmamam-icin-vekil-yaptilar/48300