Ali Şen Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan emin

5 Şubat 2014 Çarşamba   08:49

Eskişehir yenilgisi Fenerbahçe'de moralleri bozdu. Ancak Kanarya'nın efsane başkanı Ali Şen, şampiyonluktan emin konuştu. "Bizim takım Galatasaray'dan daha tecrübeli. 7 puan fark büyük avantaj. Endişem yok. Şampiyon olacağız" dedi

Fe­ner­bah­çe'nin Es­ki­şe­hirs­por kar­şı­sın­da al­dı­ğı 2-1'lik ye­nil­ginin ar­dın­dan Ga­la­ta­sa­ray'ın Bur­sas­por kar­şı­sın­da­ki 6-0'lık çar­pı­cı ga­li­bi­ye­ti lig­de­ki şam­pi­yon­luk ya­rı­şı­nı ye­ni bir bo­yu­ta ta­şı­dı. Özel­lik­le ta­kım­la­rı 7 pu­an ön­de ol­ma­sı­na rağ­men Sa­rı-La­ci­vert­li ba­zı ta­raf­tar­lar, zor­lu fiks­tü­rü de he­sap­la­ya­rak şam­piyon­luk yo- ­lun­da en­di­şe duy­ma­ya baş­la­dı An­cak BU­GÜN'e ko­nu­şan Ka­nar­ya'nın ef­sa­ne baş­ka­nı Ali Şen, ca­mi­aya gü­ven aşı­la­ya­cak açık­la­ma­lar yap­tı.

İki eze­li ra­kip ara­sın­da­ki ya­rış­ta Fe­ner­bah­çe'nin da­ha avan­taj­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Şen, "Bi­zim ta­kım­da çok iyi bir kad­ro var. Tec­rü­be­li fut­bol­cu­la­rı­mız var. On­lar ko­lay ko­lay pa­nik yap­maz­lar. Bu yüz­den de be­nim şam­pi­yon­luk­tan hiç en­di­şem yok. Ta­bi­i Ga­la­ta­sa­ray da tec­rü­be­li isim­le­re sa­hip. Ta­kip eden ko­num­da ol­ma­la­rı on­la­rı da­ha faz­la kam­çı­lı­yor. An­cak Fe­ner­bah­çe'nin şu an­da bü­yük avan­ta­jı var. 7 pu­an­lık fark bü­yük avan­taj­dır. İki ta­kı­mın kad­ro­su­nu yan ya­na koy­du­ğum­da bi­zim ta­kım tec­rü­be­si, da­ha bir ta­kım ol­ma­sı ve yan ya­na da­ha faz­la oy­na­dı­ğı için da­ha ön­de" di­ye ko­nuş­tu.

Em­re'den iyi­si­ni ta­nı­mı­yo­rum

 Fe­ner­bah­çe'nin or­ta alan­da bir fut­bol­cu ih­ti­ya­cı ol­du­ğu yo­rum­la­rı­na kar­şın ara trans­fe­ri boş geç­me­si­ni de yo­rum­la­yan Şen, "Or­ta sa­ha­da Fe­ner­bah­çe'nin her tür­lü po­zis­yon­da oy­na­ya­cak fut­bol­cu­su var. Me­se­la ora­da Em­re'den da­ha iyi oy­na­ya­cak oyun­cu ta­nı­mı­- yo­rum ben. Ay­rı­ca ben Hol­men'e çok ina­nan bi­ri­yim. Uma­rım Hol­men'e Er­sun ho­ca da de­ğer ve­rir. Çok fay­da sağ­la­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum” dedi.

Trans­fe­re ih­ti­ya­cı­mız yok

 Ga­la­ta­sa­ray'ın trans­fer­de­ki bü­yük ha­re­ket­li­li­ği­ni de yo­rum­la­yan Şen söz­le­ri­ni şöy­le nok­ta­la­dı: "Bü­yük ku­lüp­ler­de ih­ti­ya­ca gö­re trans­fer ya­pı­lır. Ga­la­ta­sa­ray'ın kıy­met­li bir baş­ka­nı var. İh­ti­yaç­la­rı var ki trans­fer ya­pıyor­lar. Biz­de öy­le bir ih­ti­yaç du­yul­ma­dı­ğı için ya­pıl­ma­dı. Bi­zim için önem­li olan trans­fer­den çok şam­pi­yon­luk. Şam­pi­yon da ola­ca­ğız."

BugünSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Ali-Sen-Fenerbahce-nin-sampiyonlugundan-emin/48301