Doğuş, 150 Milyon Dolara orayı da aldı
Doğuş, 150 Milyon Dolara orayı da aldı

7 Şubat 2014 Cuma   08:31

Günaydın’ın en büyük özelliği etlerinin kendi çiftliklerinde özel olarak yetiştirdikleri hayvanlardan sağlanmasıydı

BU haf­ta si­ze ye­me iç­me sek­tö­rü ile il­gi­li ku­la­ğı­ma ça­lı­nan­la­rı an­la­ta­yım. Efen­dim, bi­li­yor­su­nuz ay­lar­dır, Gü­nay­dın Et Res­to­ran­la­rı­’na hem Ali Sa­ban­cı­’nın hem de Do­ğuş Gru­bu­’nun ya­ni Fe­rit Şa­hen­k’­in ta­lip ol­du­ğu ko­nu­şu­lu­yor.

Gü­nay­dı­n’­ı kim al­dı, kim ala­cak der­ken duy­du­ğum o ki; iş ni­ha­ye­te er­miş ve Do­ğuş Tür­ki­ye­’nin en bü­yük et res­to­ran­la­rı zin­ci­ri­ni 150 mil­yon do­la­ra al­mış. Ge­çen haf­ta ya­pı­lan an­laş­ma­ya gö­re Gü­nay­dı­n’­ın yüz­de 70’i Do­ğu­ş’­un ka­lan kıs­mı ise Cü­neyt Asan ve or­tak­la­rı­nın… He­def ise Gü­nay­dı­n’­ı dün­ya mar­ka­sı yap­mak.

Gü­nay­dın Et Res­to­ran­la­rı 200 şu­be­ye ula­şa­cak. 100 şu­be Tür­ki­ye­’de, 100 şu­be ise yurt­dı­şın­da olac­ak. Av­ru­pa­’da te­ker te­ker şu­be­ler açı­la­cak. İn­gil­te­re, Al­man­ya, Fran­sa­’dan son­ra Du­ba­i’de bir şu­be açı­la­cak. Da­ha son­ra AB­D’­de de şu­be açıl­acak

Çiftlik büyüyecek

Günaydın’ın en büyük özelliği etlerinin kendi çiftliklerinde özel olarak yetiştirdikleri hayvanlardan sağlanmasıydı. Bu gelenek yine bozulmayacak şimdilik 10 bin baş yetiştirilen çiftliğin kapasitesi artırılacak ve 30 bin başa çıkarılacak.

Selin Kök/SözcüSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Dogus-150-Milyon-Dolara-orayi-da-aldi/48324