Canan Karatay'a Facebook tuzağı
Canan Karatay'a Facebook tuzağı

18 Şubat 2014 Salı   08:51

Gıda mühendisleri bir paylaşım için sert tepki gösterirken Karatay, “Benim hesabım yok” dedi

Bir­kaç ay ön­ce te­le­fon do­lan­dı­rı­cı­la­rı­na pa­ra kap­tı­ran Prof. Dr. Ca­nan Ka­ra­tay bu se­fer de adı­na açı­lan sah­te he­sap­la gün­de­me gel­di. Sah­te he­sap­tan ‘Gı­da mü­hen­dis­li­ği di­ye bir saç­ma­lık çık­tı! Gı­da do­ğal ol­ma­lı ne­yin mü­hen­dis­li­ği bu? Gı­da mü­hen­dis­li­ği  ol­ma­z’ şek­lin­de pay­la­şım­lar ya­pıl­dı.

SUÇ DU­YU­RU­SU

 Ka­mu­oyu­nun Ka­ra­tay Di­ye­ti­’y­le ta­nı­dı­ğı Ca­nan Ka­ra­tay adı­na ya­pı­lan pay­la­şım­lar üze­ri­ne Gı­da Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (GMO) Ada­na Şu­be Baş­ka­nı Şeh­mus Al­pars­lan, Ca­nan Ka­ra­tay hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­mak için hu­ku­ki bir ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı açık­la­dı. Al­pars­lan, “Mes­lek oda­la­rı ve gı­da mü­hen­dis­li­ği öğ­re­ti­mi ya­pan ku­rum­lar ola­rak, mes­le­ği­mi­zin yet­kin ol­ma­yan ki­şi­le­rin had­di­ni aşan yo­rum­la­rıy­la sor­gu­lan­ma­sı­nı red­de­di­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. 

İN­TER­NET­LE İŞİM YOK

BU­GÜ­N’­ün ulaş­tı­ğı Prof. Dr. Ca­nan Ka­ra­tay adı­na ya­pı­lan pay­la­şım­la il­gi­li ola­rak, “Böy­le bir he­sa­bım yok, in­ter­net­le de işim ol­ma­z” de­di. Sos­yal med­ya­da hiç­bir he­sa­bı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ka­ra­tay, “Şi­ka­yet­çi ola­cak mı­sı­nı­z” so­ru­su­na “A­dı­ma o ka­dar çok sah­te he­sap var ki han­gi bi­riy­le uğ­ra­şa­yı­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

BugünSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Canan-Karatay-a-Facebook-tuzagi/48391